نقاشیهای فریبرز هندسی

این نقاشیهای فریبرز هندسی است. بعضی از آنها کپی کارهای نقاشان بزرگ است و بعض دیگر ایده نقاش.

منظره 1 بنیامین پسر خواهر نقاش نسترن خواهر زن نقاش زن روستایی نقاشی کپی
کبوترها نقاشی کپی دسته گل نقاشی کپی زن روستایی 2 نقاشی کپی منظره 2
نیلوفر دختر نقاش نازنین نقاش

دیدن عکسها در گلری